Algemene reisvoorwaarden Battuta Reizen

Artikel 1 
De totstandkoming van de overeenkomst

1.1 Een reis kan schriftelijk of telefonisch geboekt worden. Indien de reiziger zich telefonisch heeft aangemeld, dient hij zich binnen vijf dagen

eveneens schriftelijk aan te melden op de daarvoor aangegeven wijze, middels het invullen van een boekingsformulier. Een schriftelijke bevestiging 

van boeking wordt hem door de reisorganisatie binnen 5 werkdagen na ontvangst gezonden.

1.2 Het aanbod van de reisorganisatie is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding, of onmiddellijk daarna.

1.3 De reisorganisatie heeft een inspanningsverplichting de reis conform het gepubliceerde reisprogramma te laten verlopen. Kennelijke fouten, 

of vergissingen in de uitgebreide reisbeschrijving binden de reisorganisatie niet.

Artikel 2 
De betaling

2.1 De reiziger verbindt zich tot tijdige betaling over te gaan conform de bij boeking overeengekomen termijnen. 

De gangbare termijnen zijn:

Bij boeking: aanbetaling van 25% van de reissom, met een minimum van € 250,- per persoon.

Twee weken voor vertrek: restant van de reissom moet op één van de rekeningen van Battuta Reizen zijn bijgeschreven.

In specifieke gevallen kan om een hogere aanbetaling gevraagd worden, namelijk wanneer de ticketkosten hoger zijn dan 25% van de reissom. Steeds vaker moeten tickets direct betaald en geprint worden. Het exacte bedrag van de aanbetaling staat altijd op de factuur vermeld.

2.2 Bij niet tijdige betaling kan, echter uitsluitend na sommatie, de reisorganisatie de reisovereenkomst ontbinden. In dat geval is het gestelde onder ‘De annulering door de reiziger’ volledig van toepassing.

2.3 Indien de reiziger echter aannemelijk kan maken dat genoemde termijnen overschreden zijn buiten zijn schuld, dan vervalt het gestelde in het hiervoor omschreven lid 2.2

Artikel 3 
De reissom

3.1 De reissom van de gepubliceerde groepsreizen is gebaseerd op prijzen, koersen, belastingen, overheidsheffingen, etc. zoals die golden op het moment dat het programma gepubliceerd werd op de website www.battuta-reizen.nl. Mochten zich feiten of omstandigheden voordoen die aanpassing van de reissom rechtvaardigen, dan worden zij de reiziger doorberekend. 

3.2 De reisorganisatie behoudt zich het recht voor gepubliceerde prijzen aan te passen, bij koerswijzigingen van meer dan 10%. Dit zal altijd expliciet vermeld worden. Verhoging van meer dan 10% van de reissom geeft de reiziger recht op kosteloze annulering. 

3.3 De gepubliceerde reissommen van individuele reizen zijn altijd ‘vanaf’-prijzen. Voorafgaand aan de boeking van een individuele reis wordt daarom altijd eerst een actuele offerte door de reisorganisatie uitgebracht. De reis wordt geboekt voor de in de offerte genoemde reissom.

3.4 Op alle facturen wordt € 15 administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 4 
De annulering door de reiziger

4.1 Annulering dient schriftelijk te gebeuren. 

4.2 Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

 Tot 56 dagen voor vertrek: 

25% van de reissom met een minimum van € 250,- per persoon.

Van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 

50% van de reissom.

Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag voor vertrek: 

75% van de reissom.

Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: 

de volledige reissom.

Artikel 5 
De annulering door de reisorganisatie

5.1 De reisorganisatie heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisroute te wijzigen, of de reis in z'n geheel te annuleren. In dat geval zal getracht worden een passend alternatief te vinden, dan wel tot directe restitutie van de ontvangen gelden worden overgegaan.

5.2 Indien er feiten of omstandigheden zijn die na bevestiging van de boeking bij de reisorganisatie verontrustende twijfel oproepen over de psychische of lichamelijke gesteldheid van de reiziger is de reisorganisatie gerechtigd zonder opgaaf van redenen tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. De reisorganisatie heeft in dat geval de verplichting tot restitutie van de mogelijk reeds ontvangen reissom van de reiziger. 

5.3 Wanneer een groepsreis het vereiste minimum aantal deelnemers niet haalt, wordt uiterlijk drie weken voor vertrek de reis afgeblazen. Battuta Reizen helpt dan met het zoeken van een alternatief, en als dat niet voldoet, of daar geen behoefte aan bestaat, worden per omgaande de reeds betaalde reisgelden op de rekening van de klant teruggestort (m.u.v. de eventueel betaalde annuleringsverzekeringspremie).

5.4 In geval van het hiervoor genoemde lid 5.2 en 5.3 is de reisorganisatie niet aansprakelijk voor door de reiziger reeds gemaakte kosten, zoals visumkosten, verzekeringspremies, etc., evenmin is zij aansprakelijk voor kosten met enig oorzakelijk verband. 

Artikel 6 
De verplichtingen van de reisorganisatie

6.1 De reisorganisatie is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die de reisorganisatie in redelijkheid bij de reiziger heeft gewekt. Een en ander dient wel beoordeeld te worden aan de hand van de lokale situatie en het karakter van de reizen. Van de reiziger wordt verwacht dat hij zich hier van te voren over informeert. 

6.2 De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor zaken die haar in redelijkheid niet kunnen worden toegerekend, schades, molest, alsmede feiten of omstandigheden waar reisverzekeringen onder normale omstandigheden dekking voor plegen te verschaffen. 

6.3 In het geval dat de reisorganisatie terecht aansprakelijk wordt gehouden voor door de reiziger geleden schade voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.

6.4 De mogelijk te vorderen schadevergoeding bij alle vormen van opgelopen lichamelijk letsel, anders dan door de reisverzekering die de reiziger heeft afgesloten gedekt, bedraagt maximaal éénmaal de reissom.

6.5 De reisorganisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid indien de deelnemer de reis geheel, of gedeeltelijk niet kan maken bij gebrek aan of onvolledigheid van de juiste documenten. In dat geval kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van de reissom.

Artikel 7 
De verplichtingen van de reiziger

7.1 Van de reizigers wordt een goede lichamelijk en psychische conditie verwacht. Bij twijfel wordt de reiziger geacht hier voor de feitelijke boeking melding van te maken.

7.2 De reiziger wordt geacht op een positieve wijze aan de reis en, bij groepsreizen, het groepsgebeuren mee te doen. Mocht de kwaliteit van de reis door het gedrag van de reiziger op een negatieve wijze worden beïnvloed, dan staat het de reisbegeleiding, c.q. de reisorganisatie vrij de deelnemer van verdere deelname van de reis uit te sluiten, zonder gehoudenheid van restitutie reisgelden. De beoordeling van genoemde situatie is aan de reisorganisatie, c.q. degene die haar vertegenwoordigt. Indien en voor zover de uitsluiting en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor diens rekening komen.

7.3 De verplichting van de reisorganisatie om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet teruggevallen kan worden op de hulp van de bij de reisverzekering inbegrepen alarmcentrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten.

7.4 De reiziger zorgt tijdig voor een geldig reisdocument (paspoort), dat na terugkomst in Nederland nog zeker 6 maanden geldig moet zijn. Bij de aanvraag van een nieuw reisdocument neemt de reiziger de termijnen in acht die in de uitgebreide reisbeschrijving zijn genoemd voor het verkrijgen van de visa voor een reis.

Artikel 8 
De uitvoering van de reis

8.1 Eventuele klachten over de uitvoering van de reis die het niveau van aan- of opmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond duidelijk kenbaar te worden gemaakt bij de vertegenwoordiger van de reisorganisatie.

8.2 Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan de reiziger binnen uiterlijk twee weken na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en gemotiveerd bij de reisorganisatie kenbaar maken. Binnen uiterlijk één maand na ontvangst hiervan wordt hierop schriftelijk gereageerd.

8.3 Mocht de reiziger menen dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en partijen samen niet in redelijkheid tot een juiste oplossing kunnen komen, dan kan de reiziger zich desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis wenden tot de bevoegde rechter.