Invullen van persoonsgegevens 

Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief word u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren. (eventueel toevoegen) Tijdens het boekingsproces word u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verwerking van persoonsgegevens 
Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons hebt geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Battuta Reizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy; 

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Battuta Reizen  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.  

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers   
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Battuta Reizen  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 
-          Administratieve doeleinden; 
-          Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen aan onze  leveranciers 
-          Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
-          De overeengekomen opdracht, namelijk het boeken van uw reis.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Battuta Reizen de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
-          Voornaam zoals in paspoort; 
-          Tussenvoegsel; 
-          Achternaam zoals in paspoort; 
-          (Zakelijk) Telefoonnummer; 
-          (Zakelijk) E-mailadres; 
-          Geslacht. 
-          Paspoortnummer, uitgifte en vervaldatum paspoort 
-          Geboortedatum 
-          Woonadres voor reisbescheiden 

Uw persoonsgegevens worden door Battuta Reizen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar en 2 jaar voor het bewaren van persoonsgegevens in ons offerte- en reserveringssysteem.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens 
Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien uw inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wil, kunt u dit doen bij Battuta Reizen info@battuta-reizen.nl

Vragen 
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan info@battuta-reizen.nl

Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.   
Laatste wijziging: 17-1-2019